Str. Republicii 7 Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264 587 742  |  Mobil: 0742 930 412
E-mail: office@scoalaniko.ro

INSCRIE-TE ACUM ONLINE!

Si beneficiezi de reduceri de pret

NIKO - Scoala de soferi: Formular de inscriere online

IMPRESIILE

CURSANTILOR

  • Florin
    07/18/21, 06:27 AM

    ultumesc d-nul Niculescu am o onoare si un repsect foarte mult si doamnei Adela pentru amabilitatea dansei si un respect pentru d-nul instructor Hirsch Ioan pentru instructiunile lui pt mine eu recomand tuturor viitorilor soferi si soferite din Cluj scoala Niko este o scoala de de nota 10 vreau sa recunos ca mi-am luat examenul la sala din 1 5 reusita datorita unor alte obiective fiind si muncitor si elev la seral dar traseul l-am luat din prima. Scoalei Niko ii multumesc f mult pentru pregatirea lor pt mine rabdarea lor si ajutorul acordat va multumesc din inima si din suflet iar in continuare cati mai multi elevi si viitorilori elevi un succes ca examenul sa fie luat din prima ambele Succes Niko in continuare si multa bafta.

Citeste mai multe pareri

ORDIN nr. 1.497 din 9 noiembrie 2006
privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

EMITENT:     
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 noiembrie 2006

 

CAPITOLUL I. Dispozitii generale si comune

CAPITOLUL II.   Organizarea si desfãsurarea examenului pentru obtinerea permisului de

                              conducere

CAPITOLUL III.   Dispozitii tranzitorii si finale

 

 


    Având în vedere prevederile
art. 23 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002  privind circulatia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
    în temeiul
art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003  privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor emite urmãtorul ordin:

CAP. I sus
Dispozitii generale si comune

     ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.
    (2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeazã potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevãzute de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002  privind circulatia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002  privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.391/2006.
     ART. 2
    În sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au urmãtoarele întelesuri:
    a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul institutiei prefectului;
    b) candidati - cetãtenii romani si cetãtenii strãini cu domiciliul sau resedinta în România, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere;
    c) examinatori - lucrãtori ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, atestati potrivit art. 4.
    ART. 3
    (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectueazã la serviciile publice comunitare pe a cãror raza de competenta teritorialã candidatii isi au domiciliul sau resedinta.
    (2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuatã si în alte localitãti decât în municipiul resedinta de judet în care candidatii isi au domiciliul sau resedinta, în baza ordinului prefectului unitãtii administrativ-teritoriale respective.
    (3) Examinarea militarilor profesionisti, a cursantilor, elevilor si studentilor institutiilor de învãtãmânt din sistemul national de apãrare, ordine publica si securitate nationala, precum si a
candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv si Tb se poate efectua la serviciile publice comunitare pe a cãror raza de competenta teritorialã isi are sediul unitatea care organizeazã cursurile de pregãtire.
    ART. 4
    (1) Examinarea candidatilor se efectueazã de cãtre o comisie de examinare a carei componenta se stabileste de cãtre seful serviciului public comunitar, pe programator.
    (2) Din comisia de examinare fac parte examinatori atestati de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    ART. 5
    (1) Examinarea candidatilor cuprinde proba teoreticã si proba practica.
    (2) Proba teoreticã consta în indicarea variantelor corecte de rãspuns la întrebãrile cuprinse în chestionarele de examen. Indicarea raspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hârtie, fie prin utilizarea unei aplicatii informatice, avizatã de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (3) Proba practica cuprinde testarea conducerii unui autovehicul în poligon si/sau, dupã caz, în traseu, atât în localitãti, cat si în afarã acestora, inclusiv dupã lãsarea serii.
    ART. 6
    (1) Examinarea candidatilor la proba teoreticã se efectueazã, de regula, în limba romana.
    (2) În cazul candidatilor cetãteni romani apartinând minoritãtilor nationale, examinarea la proba teoreticã se poate efectua, la cerere, în limba maternã, în conditiile
art. 17 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
    (3) În cazul candidatilor cetãteni strãini cu domiciliul sau resedinta în România, examinarea la proba teoreticã se poate efectua, la cerere, într-o limba de circulatie internationala.

CAP. II sus
     Organizarea si desfãsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

    SECTIUNEA 1
    Organizarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

    ART. 7
    (1) La data depunerii dosarului de examinare, candidatii trebuie sa îndeplineascã conditiile referitoare la varsta, potrivit categoriei si/sau subcategoriei pentru care se solicita permis de conducere, antecedente penale, examinarea medicalã si, dupã caz, examinarea psihologicã, prevãzute la art. 33 din Regulamentul de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.391/2006.
    (2) Pentru constituirea dosarului de examinare candidatii trebuie sa depunã la serviciile publice comunitare competente urmãtoarele documente:
    a) cererea-tip, semnatã de candidat, al carei model este prevãzut în anexa nr. 1;
    b) fisa de scolarizare, al carei model este prevãzut în anexa nr. 2;
    c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
    d) copia actului de identitate;
    e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
    f) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
    g) avizul psihologic, pana la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
    (3) Pentru candidatii cetãteni strãini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul în România, certificatul de cazier judiciar prevãzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.
    (4) Candidatii cetãteni strãini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul în România, precum si candidatii cetãteni romani cu domiciliul în strãinãtate, pe lângã documentele prevãzute la alin. (2), depun la dosarul de examinare documente care sa facã dovada stabilirii resedintei sau domiciliului în România, în conditiile legii, si, în situatia în care nu prezintã documentul mentionat la alin. (2) lit. f), o declaratie notarialã din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate strãinã sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat.
    (5) Candidatii ale cãror permise de conducere au fost anulate, aflati în una dintre situatiile prevãzute la
art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, trebuie sa depunã, pe lângã documentele prevãzute la alin. (2) lit. a)-e) si g), o copie a hotãrârii judecãtoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitãrii profesiei sau ocupatiei de conducãtor de vehicule, prevãzutã de Codul penal, dupã caz, rãmasã definitiva.
    ART. 8
    (1) Programarea candidatilor la primul examen se stabileste de cãtre unitãtile autorizate în care acestia au urmat cursurile de pregãtire teoreticã si practica.
    (2) Programarea candidatilor pentru sustinerea examenului, în alte situatii decât cea prevãzutã la alin. (1), se solicita de cãtre acestia.
    ART. 9
    Examinarea candidatilor la proba teoreticã se desfãsoarã în sali adecvate acestei activitãti, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului.
    ART. 10
    (1) Examinarea candidatilor, atunci când se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, se efectueazã în zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitatã.
    (2) Perioada de examinare a candidatilor care solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii nu trebuie sa depãseascã 10 zile lucrãtoare de la data efectuãrii primei examinari.
    (3) Examinarea candidatilor la fiecare dintre componentele probei practice se poate efectua de cãtre examinatori diferiti.
    ART. 11
    Examinarea candidatilor la proba teoreticã are ca scop verificarea cunostintelor necesare conducatorului de vehicul, potrivit categoriei si subcategoriei de permis de conducere solicitate, si se face dupã cum urmeazã:
    a) pentru permisele din categoriile A, B, BE, Tr, Tb si Tv si subcategoriile A1 si B1, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si conduita preventivã si a notiunilor elementare de mecanicã;
    b) pentru permisele din categoriile C si CE si subcategoriile C1 si C1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventivã si a notiunilor elementare de mecanicã, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
    c) pentru permisele din categoriile D si DE si subcategoriile D1 si D1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventivã si a notiunilor elementare de mecanicã, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.
    ART. 12
    (1) Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoreticã se elaboreazã de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) În functie de categoria ori de subcategoria pentru care se sustine examinarea, chestionarele contin:
    a) câte 26 de întrebãri referitoare la regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventivã si la notiunile elementare de mecanicã;
    b) câte 11 întrebãri referitoare la regulile specifice pentru categoria C sau D.
    (3) Chestionarele de examen trebuie sa cuprindã notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:
    a) dispozitiile legale în materie de circulatie rutiera, în special cele care vizeazã semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza;
    b) conducãtorul auto:
    1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;
    2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, în special timpul de reactie, si modificãrile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;
    c) drumul:
    1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului în diferite conditii meteorologice si în functie de starea carosabilului;
    2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia în functie de conditiile amosferice si de vizibilitate;
    3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;
    d) ceilalti paticipanti la trafic:
    1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporitã, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusã;
    2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducãtorii acestora;
    e) reglementãri generale si diverse:
    1. reglementãri referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
    2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa îl adopte conducãtorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvãrii etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabila) si luarea altor mãsuri pentru îndepãrtarea sau diminuarea efectelor accidentului;
    3. mãsuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate;
    f) precautiile care trebuie luate la pãrãsirea vehiculului;
    g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de franare, rulare, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranta si claxonul;
    h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;
    i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului înconjurãtor: folosirea corespunzãtoare a sistemului de avertizare sonora, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.
    (4) Chestionarele de examen trebuie sa cuprindã si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupã cum urmeazã:
    A. pentru categoria A si subcategoria A1:
    a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, îmbrãcãmintea si casca;
    b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
    c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordându-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
    d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordându-se atentie si comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenta, nivelului de ulei si curelei de transmisie;
    B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
    a) regulile referitoare la timpii de conducere si perioadele de repaus, conform
Regulamentului nr. 3.820/85/CEE; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevãzut de Regulamentul nr. 3.821/85/CEE;
    b) regulile referitoare la tipul de transport: de mãrfuri sau de cãlãtori;
    c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de mãrfuri si cãlãtori;
    d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoasterea mãsurilor care trebuie luate dupã un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de baza în materie de prim ajutor;
    e) mãsurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si înlocuirea rotilor;
    f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
    g) împiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;
    h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
    i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul încãrcãturii - stivuire si fixare -, dificultãti legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate etc., încãrcarea si descãrcarea mãrfurilor si folosirea materialului de încãrcare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
    j) responsabilitatea conducatorului auto în ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta cãlãtorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecãrii;
    C. pentru categoriile C, CE, D si DE:
    a) principiile de constructie si de functionare a urmãtoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de rãcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.);
    b) sistemul de ungere si protectia antigel;
    c) principiile de constructie, montare, utilizare si întretinere a anvelopelor;
    d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a garniturilor de frana si dispozitivelor de limitare a vitezei;
    e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE si DE;
    f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;
    g) întretinerea preventivã a vehiculelor si reparatiile curente necesare;
    h) responsabilitatea conducatorului auto în ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea mãrfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C si CE.

    SECTIUNEA a 2-a
    Desfãsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

    §.1. Sustinerea probei teoretice
    ART. 13
    (1) Solutionarea chestionarului de examen se face prin completarea cu litera "X" a casetei sau casetelor din anexa la chestionar corespunzãtoare rãspunsului/raspunsurilor considerat/considerate corect/ corecte. Celelalte casete, continând rãspunsurile considerate gresite, rãmân necompletate.
    (2) Completarea anexei la chestionar, al carei model este prevãzut în anexa nr. 3, se face numai cu pasta sau cerneala de culoare albastra ori neagra.
    (3) Timpul afectat solutionãrii chestionarelor de examen este de 30 de minute, pentru cele prevãzute la art. 12 alin. (2) lit. a), si de 10 minute, pentru cele prevãzute la art. 12 alin. (2) lit. b).
    ART. 14
    (1) Înainte de începerea probei teoretice, candidatii completeazã anexa la chestionar, prin înscrierea datelor personale pe fila "fata", respectiv prin înscrierea mentiunilor referitoare la perioada de pregãtire teoreticã si la scoala de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule absolvitã, pe fila "verso". Anexa la chestionar se semneazã de cãtre candidat pe ambele file.
    (2) Candidatilor le sunt interzise efectuarea oricãror însemnãri pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare ori a echipamentelor de comunicare sau de înregistrare, precum si consultarea între ei.
    (3) Înainte de începerea probei teoretice, examinatorii au urmãtoarele obligatii:
    a) sa stabileascã identitatea candidatilor, prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre urmãtoarele documente aflate în termenul de valabilitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul sau permisul de sedere; sa verifice prezenta conform programatorului de examen;
    b) sa verifice chestionarele si anexele la chestionare pentru depistarea eventualelor însemnãri ce ar putea influenta rãspunsurile candidatilor;
    c) sa instruiascã candidatii cu privire la modul de desfãsurare a examenului si de completare a anexei la chestionar, precum si cu privire la timpul afectat solutionãrii fiecãrui chestionar;
    d) sa verifice anexele la chestionare cu privire la înscrierea datelor si a mentiunilor prevãzute la alin. (1);
    e) sa atentioneze candidatii cu privire la interdictiile prevãzute la alin. (2).
    ART. 15
    (1) În timpul probei teoretice, examinatorii au urmãtoarele obligatii:
    a) sa supravegheze cu atentie, pe tot parcursul examenului, modul de desfãsurare a activitãtii si sa reverifice concordanta dintre datele consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate, pentru a elimina orice încercare de substituire a candidatilor;
    b) sa interzicã accesul în sala de examen al altor persoane decât cele prevãzute în programator, cu exceptia persoanelor cu atributii de control;
    c) sa intrerupa examinarea candidatilor care incearca sa promoveze examenul prin frauda, a celor care se consulta între ei ori care consemneazã rãspunsurile la întrebãrile din chestionare pe alte materiale decât anexa la chestionar distribuita, declarandu-i respinsi.
    (2) În timpul probei teoretice, examinatorilor le este interzis sa comunice candidatilor rãspunsurile la întrebãrile din chestionare ori sa desfãsoare alte activitãti care ar impiedica supravegherea desfãsurãrii examinãrii.
    ART. 16
    La expirarea timpului afectat solutionãrii chestionarelor de examen, anexele la chestionare si chestionarele de examen se ridica de cãtre examinatori, care au obligatia de a le verifica în ceea ce priveste îndeplinirea obligatiilor si respectarea interdictiilor prevãzute la art. 14 alin. (1) si (2).
    ART. 17
    (1) Evaluarea raspunsurilor indicate pe anexele la chestionare, respectiv verificarea corectitudinii evaluãrii, se efectueazã, pe baza grilelor de verificare corespunzãtoare, separat, de cãtre cel putin 2 membri ai comisiei de examinare nominalizati în programator.
    (2) Operatiunile prevãzute la alin. (1) se pot efectua si în prezenta candidatilor.
    (3) Sunt considerate gresite rãspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului de examen, cele care prezintã stersãturi sau corecturi si cele care sunt indicate cu alte caractere decât litera "X" sau sunt completate cu creionul.
    (4) Pentru a fi declarat admis la proba teoreticã, candidatul trebuie sa rãspundã corect la cel putin 22 de întrebãri, pentru chestionarul prevãzut la art. 12 alin. (2) lit. a), si la cel putin 8 întrebãri, pentru chestionarul prevãzut la art. 12 alin. (2) lit. b).
    ART. 18
    Dupã efectuarea operatiunilor prevãzute la art. 17 alin. (1), examinatorii au urmãtoarele obligatii:
    a) sa înscrie în anexa la chestionar calificativul "Admis" sau "Respins" obtinut de candidat, gradul profesional, numele si prenumele si sa semneze;
    b) sa consemneze în programatoare seria anexei atribuite fiecãrui candidat, precum si rezultatele obtinute de acesta la proba teoreticã sau, dupã caz, mentiunile corespunzãtoare referitoare la neprezentarea candidatului;
    c) sa comunice candidatilor declarati admisi la proba teoreticã data, ora si locul pentru sustinerea probei practice de conducere;
    d) sa anuleze chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere si sa consemneze în rubrica corespunzãtoare din fisa de scolarizare calificativul "Respins".
    ART. 19
    (1) Candidatii declarati respinsi la proba teoreticã pot fi reprogramati pentru sustinerea unui nou examen, din oficiu sau la cerere, ocazie cu care le sunt aduse la cunostinta conditiile si documentele ce trebuie actualizate si li se restituie dosarele de examinare. Dosarele de examinare restituite vor cuprinde documentele prevãzute la art. 7, cu exceptia chitantelor de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.
    (2) Candidatii declarati respinsi la proba teoreticã se pot programa la un nou examen pentru sustinerea probei teoretice dupã cel putin 15 zile de la data la care au fost declarati respinsi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea scolii de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule.
    (3) Candidatii declarati admisi la proba teoreticã, care nu se prezintã la proba practica într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.
    (4) În cazul depãsirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule, în situatiile prevãzute la alin. (2) si (3), examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionatã de efectuarea unui nou curs de pregãtire.

    §. 2. Sustinerea probei practice
    ART. 20
    (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sa respecte conditiile stabilite conform anexei nr. 4.
    (2) Autovehiculele prevãzute la alin. (1) trebuie sa fie dotate în mod obligatoriu cu:
    a) dubla comanda la pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia motocicletelor;
    b) oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator;
    c) caseta omologata cu inscriptia "EXAMEN".
    (3) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitãtii lor.
    (4) În timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu trebuie sa fie încãrcate.
    ART. 21
    (1) Traseele folosite la proba practica se stabilesc de politia rutiera si sunt, de regula, altele
decât cele folosite în procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel încât sa permitã examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în siguranta a unui autovehicul.
    (2) Modalitatea de sustinere a probei practice se stabileste prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    ART. 22
    (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se realizeazã numai în poligoane special amenajate, conform schitei prevãzute în anexa nr. 5, si cuprinde urmãtoarele manevre:
    a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m într-un spatiu cu lãtimea de 0,5 m, fãrã ajutorul motorului, mergand alãturi de vehicul pana la locul de plecare. Neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea în pozitie verticala pe cele doua roti se penalizeaza;
    b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
    c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continua a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens si în celãlalt, cu începerea executiei din partea dreapta a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
    d) deplasarea în linie dreapta, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu lãtimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
    e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.
    (2) Proba practica de conducere a motocicletei în poligon este promovata de candidatii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli.
    ART. 23
    În timpul probei practice, examinatorii verifica modul de comportare a candidatilor, în functie de categoria vehiculului, dupã cum urmeazã:

    A. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B si BE, respectiv pentru subcategoria B1
    a) Pregãtirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa facã dovada capacitãtii de a se pregati sa conducã în siguranta, prin respectarea urmãtoarelor cerinte:
    1. sa regleze scaunul dacã este nevoie pentru a obtine o pozitie corecta;
    2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, dacã este cazul, rezematoarele pentru cap;
    3. sa se asigure ca usile sunt închise;
    4. sa efectueze un control sumar al stãrii cauciucurilor, franelor, directiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de rãcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
    5. sa controleze elementele legate de securitatea încãrcãrii vehiculului: caroseria, obloanele de încãrcare, modul de încãrcare, stivuirea încãrcãturii, numai pentru categoria BE;
    6. sa controleze dispozitivul de tractiune si conexiunile franei si circuitului electric, numai pentru categoria BE.
    b) Manevre speciale care trebuie testate în legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers înapoi, dintre urmãtoarele:
    1. sa efectueze o manevra de mers înapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa efectueze o manevra de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga la coltul strazii, fãrã a pãrãsi banda de circulatie;
    2. sa facã o întoarcere printr-o manevra de mers înainte si de mers înapoi;
    3. sa parcheze vehiculul si sa se repuna în miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia înainte ori înapoi, pe teren neted, în panta si în rampa;
    4. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativã.
    c) Manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE:
    1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator; manevra trebuie sa înceapã cu vehiculul si remorca sau semiremorca în stationare, unul lângã celãlalt (nu unul în spatele celuilalt);
    2. sa meargã pe directia înapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
    3. sa parcheze în siguranta pentru încãrcare/descãrcare.
    d) Comportamentul în trafic. Candidatii trebuie sa efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:
    1. sa pãrãseascã un loc de stationare, sa plece din nou dupã o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
    2. sa foloseascã drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv în pasaje inguste;
    3. sa abordeze curbe;
    4. sa pãtrundã si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
    5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
    6. sa între/sa iasa de pe o autostrada sau o alta cale similarã, dacã este cazul; sa treacã de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
    7. sa depãseascã/sa se intersecteze cu alte vehicule, dacã este posibil, sa depãseascã obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, dacã este cazul;
    8. sa respecte regulile instituite în zona amenajãrilor rutiere speciale, dacã este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
    9. sa fie precauti si sa ia mãsurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule.

    B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E
    a) Pregãtirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa facã dovada capacitãtii de a se pregati pentru conducerea în siguranta, prin respectarea urmãtoarelor cerinte:
    1. sa regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta;
    2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, eventual, rezematoarele pentru cap;
    3. sa efectueze o verificare sumarã a franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
    4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, în special uleiul de motor, lichidul de rãcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmãreascã indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de înregistrare a vitezei;
    5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia;
    6. sa controleze elementele de securitate legate de încãrcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încãrcare, mecanismul de încãrcare, dacã este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încãrcare, fixarea încãrcãturii, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
    7. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;
    8. sa fie capabili sa ia mãsurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
    9. sa citeascã o harta rutiera, facultativ.
    b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
    1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa înceapã cu vehiculul si remorca în stationare unul lângã altul (nu în linie dreapta);
    2. sa meargã pe directia înapoi, astfel încât sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
    3. sa parcheze în mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descãrcare sau pe o instalatie asemãnãtoare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
    4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare în siguranta cãlãtorii unui autobuz, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.
    c) Comportamentul în trafic. Candidatii trebuie sa efectueze în mod obligatoriu toate manevrele
în situatii normale de trafic, în conditii de deplina siguranta si luând toate precautiile necesare, astfel:
    1. sa pãrãseascã un loc de stationare, sa plece din nou dupã o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum fãrã prioritate;
    2. sa foloseascã drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje inguste;
    3. sa abordeze curbe;
    4. sa pãtrundã si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
    5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
    6. sa între/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, dacã este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
    7. sa depãseascã/sa se intersecteze cu alte vehicule, dacã este posibil; sa depãseascã obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, dacã este cazul;
    8. sa respecte regulile instituite în zona amenajãrilor rutiere speciale, dacã este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
    9. sa fie precauti si sa ia mãsurile de siguranta înainte de coborârea din vehicule.
    ART. 24
    Evaluarea probei practice se efectueazã dupã urmãtoarele criterii:
    a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului si de stãpânirea de care acesta va da dovada în încadrarea în trafic în deplina siguranta. De-a lungul probei, examinatorul trebuie sa perceapã faptul ca se afla în siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a cãlãtorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului "Respins", examinatorul având libertatea de a hotãrî dacã se impune continuarea examinãrii pana la expirarea timpului afectat probei practice.
    b) În timpul evaluãrii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, în deplina siguranta, în raport cu starea drumului, a conditiilor meteorologice, a actiunilor celorlalte vehicule si a celorlalti participanti la trafic, în special a celor cu vulnerabilitate sporitã, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusã; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, dupã caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor.
    c) În plus fata de elementele prevãzute la lit. a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:
    1. stãpânirea vehiculului, tinând cont de urmãtoarele: folosirea corecta a centurii de siguranta, a oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor si a oricãror dotãri care asigura siguranta deplasarii; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv a celui de-al treilea sistem de franare, dacã este cazul), a directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul cãlãtorilor, care implica conducerea calma, fãrã accelerari brutale sau franari bruste, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
    2. conducerea judicioasã si cu grija pentru mediul înconjurãtor, tinând cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;
    3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica;
    4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii în intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situatii (de exemplu, la schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie; când executa manevre particulare);
    5. încadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea;
    6. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate în fata si în spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic;
    7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, dacã este cazul, la limitele maxime de viteza, mentinerea unei viteze care sa permitã oprirea la distanta vizibila si în siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;
    8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor agentilor de politie rutiera,
luarea în consideratie a indicatoarelor rutiere (interdictii sau obligatii), respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;
    9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;
    10. franare si oprire; incetinire la timp, franare si oprire în functie de împrejurãri; anticipare; folosirea diverselor sisteme de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frana, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.
    ART. 25
    În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligati:
    a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
    b) sa verifice identitatea candidatilor, documentele acestora, prezenta conform programatorului de examen, precum si starea tehnica a vehiculelor cu care se efectueazã proba de traseu;
    c) sa consemneze în anexa la chestionar, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoreticã, care nu se prezintã la proba practica;
    d) sa explice candidatilor modul de desfãsurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeazã a fi parcurs;
    e) sa nu permitã accesul în vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor sau a persoanelor cu atributii de control;
    f) sa nu permitã transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinãrii;
    g) sa urmãreascã cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervinã în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;
    h) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decât cele legate de executarea probelor respective;
    i) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;
    j) sa manifeste obiectivitate în aprecierea cunostintelor si în acordarea calificativelor, având o comportare civilizata fata de candidati.
    ART. 26
    (1) Examinarea la proba practica de conducere a autovehiculului în traseu se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie, în zile diferite.
    (2) Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, iar distanta parcursã trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poatã aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.
    (3) În cazul în care proba practica se desfãsoarã prin parcurgerea a doua sau trei componente ale probei, timpii aferenti cumulati trebuie sa respecte conditiile prevãzute la alin. (2).
    ART. 27
    (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevãzute la art. 23 se penalizeaza de cãtre examinator prin consemnarea, pe fila "verso" a anexei la chestionar, a literei "I" în casutele corespunzãtoare regulii incalcate, la fiecare greseala repetatã.
    (2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizeazã prin înmultirea punctelor de penalizare cu numãrul de greseli consemnate de examinator.
     ART. 28
    (1) Candidatul care cumuleazã cel mult 20 de puncte penalizare în timpii prevãzuti la art. 26 alin. (2) este declarat admis la proba practica.
    (2) Candidatul care a depãsit punctajul maxim de penalizare înaintea expirãrii timpilor prevãzuti la art. 26 alin. (2) este declarat respins.
    (3) Candidatul declarat respins la proba practica poate fi reprogramat pentru sustinerea unui nou examen în conditiile art. 19 alin. (1) si (2).

CAP. III sus
                                               Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 29
    (1) Restrictiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se înscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, potrivit codurilor prevãzute în anexa nr. 6.
    (2) Restrictiile medicale se înscriu, potrivit reglementãrilor legale, în fisa medicalã.
    (3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de cãtre persoane cu
anumite dizabilitati se stabilesc de cãtre unitatea autorizata sa efectueze pregãtirea candidatului, cu viza unitãtii de asistenta medicalã ambulatorie de specialitate autorizate, care a emis fisa medicalã pentru persoana respectiva.
    (4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc si se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de cãtre personalul serviciilor publice comunitare.
    (5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restrictiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.
    ART. 30
    (1) La data intrãrii în vigoare a
Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, examinarea candidatilor la proba teoreticã se va efectua pe baza chestionarelor de examen existente, adaptate la noile prevederi legislative.
    (2) Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate în limbi de circulatie internationala si în limbile minoritãtilor nationale, precum si grilele de corectare folosite la proba teoreticã se elaboreazã de cãtre Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a
Legii nr. 49/2006.
    (3) Pana la împlinirea termenului de 6 luni, documentele prevãzute la alin. (2) se asigura, în conditiile legii, potrivit solicitãrilor candidatilor, prin grija institutiilor prefectului în cadrul cãrora sunt organizate serviciile publice comunitare.
    ART. 31
    În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va reatesta lucrãtorii din cadrul serviciilor publice comunitare.
    ART. 32
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 33
    (1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data intrãrii în vigoare a
Legii nr. 49/2006.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abroga
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005 privind organizarea si desfãsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 19 aprilie 2005.

                   p. Ministrul administratiei si internelor,
                               Anghel Andreescu,
                                secretar de stat

    Bucuresti, 9 noiembrie 2006.
    Nr. 1.497.


    ANEXA 1

                             DOMNULE SEF SERVICIU,

  Subsemnatul/Subsemnata__________________, cu domiciliul/resedinta în România,
  localitatea ____________, judetul ___________, posesor/posesoare al/a actului
  de identitate seria_____nr.__________, eliberat-eliberata de _______________,
  la data de ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦, valabil pana la dala de
              Anul     luna  ziua
  ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦, CNP ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦, solicit prezentarea
   Anul     luna  ziua
  la examenul pentru obtinerea permisului de conducere categoria/subcategoria
  ____________.

  Mentionez ca pregãtirea necesarã sustinerii acestui examen am efectuat-o:
  - în cadrul Scolii de pregãtire a conducãtorilor de autovehicule __________,
  - cu instructor auto atestat*)________________.

  Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:
   _
  ¦_¦  1. fisa de scolarizare;
   _
  ¦_¦  2. certificat de cazier judiciar;
   _
  ¦_¦  3. copia actului de identitate;
   _
  ¦_¦  4. chitante de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

  si, dupã caz**):
   _
  ¦_¦  5. copia permisului de conducere;
   _
  ¦_¦  6. avizul psihologic;
   _
  ¦_¦  7. documente care sa facã dovada stabilirii resedintei sau domiciliului
          în România, în conditiile legii;
   _
  ¦_¦  8. declaratie notarialã;
   _
  ¦_¦  9. copia hotãrârii judecãtoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei
          complementare a interzicerii exercitãrii profesiei sau ocupatiei de
          conducãtor de vehicule.

  Data:  ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦
          Anul     luna  ziua

  Semnatura ____________


    NOTA
    *)se completeazã numai în cazul în care se solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, dacã pregãtirea a fost efectuatã, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin
H.G. nr. 1391/2006, cu un instructor auto atestat în conditiile legii, care are încheiat un contract cu scoala de pregãtire a conducãtorilor auto în care solicitantul a efectuat pregãtirea teoreticã.
    **) Documentele prevãzute la punctele 5-9 se solicita doar în urmãtoarele situatii:
    5. pentru persoanele care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
    6. pana la data aderãrii României la Uniunea Europeanã;
    7. pentru cetãtenii strãini care si-au stabilit domiciliul sau resedinta în România si pentru cetãtenii romani cu domiciliul în strãinãtate;
    8. pentru persoanele de la punctul 7, dacã nu prezintã documentul de la punctul 5. Din declaratia notarialã trebuie sa rezulte ca solicitantul nu mai poseda un alti permis de conducere eliberat de o autoritate strãinã sau ca dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat suu anulat;
    9. pentru cei aflati în situatiile prevãzute la
art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatã.


    ANEXA 2

  - fata -

  Institutia Prefectului Judetului ____________________
  Serviciul public comunitar regim permise
  de conducere si înmatriculare a vehiculelor
  Nr. __________ din __________________


 +----------------------------------------------------------------------------+
 ¦Nr. ¦   Data    ¦Gradul profe-¦Rezultatul¦Categoria/  ¦  Data    ¦Semnatura ¦
 ¦crt.¦programãrii¦sional, nume-¦examenului¦subcategoria¦obtinerii ¦examinato-¦
 ¦    ¦la examen  ¦le si prenu- ¦          ¦obtinutã    ¦categoriei¦rului     ¦
 ¦    ¦           ¦mele lucrato-¦          ¦            ¦/subcate- ¦          ¦
 ¦    ¦           ¦rului care a ¦          ¦            ¦goriei    ¦          ¦
 ¦    ¦           ¦primit si    ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 ¦    ¦           ¦verificat    ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 ¦    ¦           ¦dosarul      ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 +----+-----------+-------------+----------+------------+----------+----------¦
 ¦ 1  ¦           ¦             ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 +----+-----------+-------------+----------+------------+----------+----------¦
 ¦ 2  ¦           ¦             ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 +----+-----------+-------------+----------+------------+----------+----------¦
 ¦ 3  ¦           ¦             ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 +----+-----------+-------------+----------+------------+----------+----------¦
 ¦ 4  ¦           ¦             ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 +----+-----------+-------------+----------+------------+----------+----------¦
 ¦ 5  ¦           ¦             ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 +----+-----------+-------------+----------+------------+----------+----------¦
 ¦ 6  ¦           ¦             ¦          ¦            ¦          ¦          ¦
 +----------------------------------------------------------------------------+
  Scoala de pregãtire a conducãtorilor            Instructor auto atestat*)
  de autovehicule .......................
                  .......................         .........................
                  (nr. avizului de functionare,   (seria si numãrul atestatului,
                   data eliberãrii)                data eliberãrii)

  NOTA:
  *) se completeazã numai în cazul în care se solicita obtinerea permisului de
     conducere pentru categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, dacã
     pregãtirea practica a fost efectuatã, conform art. 29 alin. (3) din
     Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr.
     1391/2006, cu un instructor auto atestat în conditiile legii, care a
     încheiat un contract cu scoala de pregãtire a conducãtorilor auto în care
     solicitantul a efectuat pregãtirea teoreticã.


          1. FISA DE SCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR
                  Nr._________________din_____________________
             (se înregistreazã în registrul de evidenta al scolii)

 +-----------------------------------------------------------------------------+
 ¦                                                                             ¦
 ¦CNP ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦                                              ¦
 ¦                                                                             ¦
 ¦Motivul emiterii:                                                            ¦
 ¦ _                                                                           ¦
 ¦¦_¦ EXAMEN PENTRU OBTINERE PERMIS                                            ¦
 ¦ _                                                                           ¦
 ¦¦_¦ EXAMEN PENTRU ADAUGARE CATEGORII/SUBCATEGORII                            ¦
 ¦ _                                                                           ¦
 ¦¦_¦ EXAMEN PENTRU OBTINEREA UNUI NOU PERMIS                                  ¦
 ¦                                                                             ¦
 ¦Numele______________ Prenumele________________ Numele anterior _____________.¦
 ¦Prenumele pãrintilor: Tata ___________ Mama __________ Cetãtenie ___________ ¦
 ¦        _     _                                                              ¦
 ¦Sex: M ¦_¦ F ¦_¦ Data nasterii:   Data:  ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦,              ¦
 ¦                                           Anul    luna  ziua                ¦
 ¦Locul nasterii: Tara _________ jud. (sect.) _________ localitatea __________ ¦
 ¦Domiciliul: jud.(sect.) __________ localitatea __________ str. _____________ ¦
 ¦nr. ____, bl. ____, sc. ____, etaj ______, ap. _______.                      ¦
 ¦Act de identitate: _______________ seria _______ nr. ___________ +----------+¦
 ¦                                                                 ¦LOC PENTRU¦¦
 ¦eliberat de ________________ la data de ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦,   ¦FOTOGRAFIE¦¦
 ¦                                          Anul    luna  ziua     ¦  Mãrimea ¦¦
 ¦ _                                                               ¦ 3,5x3,85 ¦¦
 ¦¦_¦ Nu am posedat permis de conducere                            ¦   color  ¦¦
 ¦ _                                                               +----------+¦
 ¦¦_¦ Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria ____________, care ¦
 ¦    a fost anulat în anul ¦_¦_¦_¦_¦                                          ¦
 ¦ _                                                                           ¦
 ¦¦_¦ Posed permis de conducere categoria/subcategoria _______ numãrul _______ ¦
 ¦                                                                             ¦
 ¦eliberat de ______________ la data de ¦_¦_¦_¦_¦-¦_¦_¦-¦_¦_¦,                 ¦
 ¦                                        Anul    luna  ziua                   ¦
 ¦                                      Semnatura candidatului _______________ ¦
 ¦                                                                             ¦
 ¦Certific autenticitatea imaginii si corectitudinea datelor:                  ¦
 ¦Lucrator serviciul public comunitar______________________, Semnatura _______ ¦
 ¦                                                                             ¦
 ¦Operator introducere date (nume si prenume) ______________, Semnatura ______ ¦
 ¦                                                                             ¦
 ¦Chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria _____ ¦
 ¦nr. ____________________.                                                    ¦
 ¦Taxa prestãri servicii ________________.                                     ¦
 ¦                                                                             ¦
 +-----------------------------------------------------------------------------+


  - verso -
                         +---------------------------+
                         ¦  CERTIFICAT PE ABSOLVIRE  ¦
                         +---------------------------+

  2. Se certifica absolvirea cursurilor de pregãtire pentru sustinerea
     examenului în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoria/
     subcategoria _________, organizate de ____________, în perioada _________.

          DIRECTOR                            SECRETAR
        ...........                         .............
        ...........                         .............

    (nume, prenume, semnatura          (nume, prenume si semnatura)
        si stampila)

       PROFESOR DE         INSTRUCTOR DE               MEDIC
       LEGISLATIE          CONDUCERE AUTO     APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA
                                              AUTOVEHICULELOR DIN
                                              CATEGORIA/SUBCATEGORIA _________
      ................     ..............
                                             ..................................
      (nume,prenume si    (nume,prenume si  (nume, prenume, semnatura, stampila
       semnatura)          semnatura)        si parafa)    ANEXA 3

    - fata -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦DIRECTIA REGIM PERMISE DE         ¦                     ¦             +----+  ¦
¦CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE        ¦REGULI CIRCULATIE    ¦ Comisia     ¦    ¦  ¦
¦A VEHICULELOR                     ¦     Ctg. B          ¦             ¦....¦  ¦
¦Serviciul Public Comunitar Regim  ¦                     ¦             +----+  ¦
¦Permise de Conducere si           +---------------------¦ Pozitia     +----+  ¦
¦Înmatriculare a Vehiculelor       ¦Întrebarea¦Întrebarea¦ de          ¦    ¦  ¦
¦al judetului ...............      +----------+----------¦ programator ¦....¦  ¦
¦                                  ¦    +-+   ¦    +-+   ¦             +----+  ¦
¦ Data .............               ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦ Categoria ........  ¦
¦                                  ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦ (Subcategoria)      ¦
¦                                  ¦  1 ¦b¦   ¦  8 ¦b¦   ¦                     ¦
¦                                  ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦                     ¦
¦ Seful Serviciului,  Seria  Nr.   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   +---------------------¦
¦ ..................               ¦    +-+   ¦    +-+   ¦Întrebarea¦Întrebarea¦
¦                                  +----------+----------+----------+----------¦
¦                                  ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦        ANEXA                     ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦
¦   LA CHESTIONARUL Nr. .........  ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦                                  ¦  2 ¦b¦   ¦  9 ¦b¦   ¦ 15 ¦b¦   ¦ 21 ¦b¦   ¦
¦                                  ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦ Numele si prenumele ...........  ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦
¦ ...............................  ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦ CNP [][][][][][][][][][][][][]   +----------+----------+----------+----------¦
¦     S A A L L Z Z N N N N N C    ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦ Domiciliul în .... str. ........ ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦
¦ nr. .... judetul (sectorul) .... ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦ Actul de identitate seria ...... ¦  3 ¦b¦   ¦ 10 ¦b¦   ¦ 16 ¦b¦   ¦ 22 ¦b¦   ¦
¦ nr. ..... eliberat de .......... ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦                                  ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦
¦ Semnatura candidatului ........  ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦                                  +----------+----------+----------+----------¦
¦                                  ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
+---------------------+            ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦
¦                     ¦ PRECIZÃRI  ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦   REGULI SPECIFICE  ¦........... ¦  4 ¦b¦   ¦ 11 ¦b¦   ¦ 17 ¦b¦   ¦ 23 ¦b¦   ¦
¦     Ctg. C si D     ¦? Anexa se  ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦                     ¦completeazã ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦
+---------------------¦numai cu    ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦Întrebarea¦Întrebarea¦cerneala    +----------+----------+----------+----------¦
+----------+----------¦(stilou sau ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦pix)        ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦
¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦            ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦? Modul de  ¦  5 ¦b¦   ¦ 12 ¦b¦   ¦ 18 ¦b¦   ¦ 24 ¦b¦   ¦
¦  1 ¦b¦   ¦  8 ¦b¦   ¦completare  ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦            ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦
¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦............¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦            +----------+----------+----------+----------¦
+----------+----------¦ _          ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦|a| Toate   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦
¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦+-¦raspunsu-¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦|b|rile sunt¦  6 ¦b¦   ¦ 13 ¦b¦   ¦ 19 ¦b¦   ¦ 25 ¦b¦   ¦
¦  2 ¦b¦   ¦  9 ¦b¦   ¦+-¦incorecte¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦|c|         ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦
¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦+-+         ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦            +----------+----------+----------+----------¦
+----------+----------¦............¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦            ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦
¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦ _          ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦|X| Un sin- ¦  7 ¦b¦   ¦ 14 ¦b¦   ¦ 20 ¦b¦   ¦ 26 ¦b¦   ¦
¦  3 ¦b¦   ¦ 10 ¦b¦   ¦+-¦gur ras- ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦|b|puns este¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦
¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦+-¦corect   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦    +-+   ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦|c|         +-------------------------------------------¦
+----------+----------¦+-+                  |                                  ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦.....................|                                  ¦
¦    ¦a¦   ¦    ¦a¦   ¦ _                   |      REZULTATUL PROBEI           ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦|X|  Doua raspunsuri |                                  ¦
¦  4 ¦b¦   ¦ 11 ¦b¦   ¦+-¦    sunt corecte  |                                  ¦
¦    +-¦   ¦    +-¦   ¦|X|                  | CIRCULATIE   ...............     ¦
¦    ¦c¦   ¦    ¦c¦   ¦+-¦                  | REGULI SPECIFICE ...........     ¦
¦    +-+   ¦    +-+   ¦|c|                  | CALIFICATIV ................     ¦
+----------+----------++-+                  | GRADUL, NUMELE SI PRENUMELE      ¦
¦    +-+   ¦                                | (în clar)    ..............      ¦
¦    ¦a¦   ¦................................¦                                  ¦
¦    +-¦   ¦            _                   |   .........................      ¦
¦  5 ¦b¦   ¦           |X| Toate raspun-    |                                  ¦
¦    +-¦   ¦           +-¦ surile sunt      |   .........................      ¦
¦    ¦c¦   ¦           |X| corecte          |                                  ¦
¦    +-+   ¦           +-¦                  |   ..........................     ¦
+----------¦           |X|                  |                                  ¦
¦    +-+   ¦           +-+                  |                                  ¦
¦    ¦a¦   ¦................................+   SEMNATURA .................    ¦
¦    +-¦   ¦                                              .................    ¦
¦  6 ¦b¦   ¦                                                                   ¦
¦    +-¦   ¦ ? Timpul maxim afectat completãrii                                ¦
¦    ¦c¦   ¦   anexei este:                            +-----------------------¦
¦    +-+   ¦ - pentru reguli de circulatie: 30 min;    ¦Neprezentat   Gradul,  ¦
+----------¦ - pentru reguli specifice: 10 min.        ¦la proba      numele si¦
¦    +-+   ¦                                           ¦practica      prenumele¦
¦    ¦a¦   ¦ ? Baremul minim pentru a fi declarat      ¦  Data        examina- ¦
¦    +-¦   ¦   admis este:                             ¦              torului  ¦
¦  7 ¦b¦   ¦ - pentru reguli de circulatie: 22 puncte  ¦                       ¦
¦    +-¦   ¦ - pentru reguli specifice: 8 puncte       ¦.......................¦
¦    ¦c¦   ¦                                           ¦.......................¦
¦    +-+   ¦                                           ¦                       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

    - verso -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦PENALIZAREA GRESELILOR SI INCALCARILOR COMISE               ¦P ¦  Examinarea  ¦
¦   DE CANDIDAT (PUNCTE)                                     ¦u ¦ la categoria ¦
¦                                                            ¦n ¦(subcategoria)¦
¦                                                            ¦c +--------------¦
¦                                                            ¦t ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            ¦e ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------+--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 1. PREGÃTIREA PENTRU DRUM                                  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nereglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare, nefixarea  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦centurii de siguranta, neeliberarea franei de ajutor .......¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- necunoasterea aparaturii de bord sau a comenzilor         ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦autovehiculului ............................................¦21¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 2. MANEVRAREA SI POZITIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, folosirea  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦incorectã a treptelor de viteza) ...........................¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nementinerea directiei de mers ...........................¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                   

+--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- folosirea incorectã a drumului, cu sau fãrã marcaje ......¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 3. SCHIMBAREA DIRECTIEI DE MERS SI EFECTUAREA VIRAJELOR    ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- neasigurarea la schimbarea directiei de mers .............¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- executarea neregulamentara a virajelor ...................¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nesemnalizarea sau semnalizarea gresita a schimbãrii      ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦directiei de mers ..........................................¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 4. CIRCULATIA ÎN INTERSECTII                               ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- neincadrarea corespunzãtoare în raport cu directia        ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦de deplasare ...............................................¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare,    ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦întoarcere, mers înapoi etc.)...............................¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- neasigurarea la pãtrunderea în intersectii ...............¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 5. DEPÃSIREA                                               ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- ezitarea repetatã de a depãsi alte autovehicule ..........¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nerespectarea regulilor de executare a depãsirii ori      ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦efectuarea acesteia în locuri si situatii interzise ........¦21¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 6. PRIORITATEA                                             ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- neacordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor         ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦care au acest drept ........................................¦21¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si       ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦pietonilor când nu au prioritate ...........................¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦7. RESPECTAREA SEMNIFICATIEI SEMNELOR SI MIJLOACELOR        ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦   DE SEMNALIZARE                                           ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si             ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦marcajelor .................................................¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a               ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦semaforului ................................................¦21¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nerespectarea semnificatiei semaforului cu lumina         ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦galbena intermitenta .......................................¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 8. VITEZA                                                  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- nereducerea vitezei în locurile impuse de lege ...........¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- depãsirea vitezei maxime admise ..........................¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- conducerea cu viteza redusã în mod nejustificat ..........¦ 6¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦ 9. CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL                          ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- neindemanarea în conducere în conditii de ploaie,         ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦zapada, mazga, polei .......................................¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- deplasarea cu viteza neadecvata conditiilor               ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦atmosferice si de drum .....................................¦ 9¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦10. NERESPECTAREA NORMELOR PRIVIND TRECEREA LA NIVEL        ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦    CU CALEA FERATÃ ......................................  ¦21¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦11. EXECUTAREA UNOR MANEVRE OBLIGATORII DE                  ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦    INDEMANARE PE TRASEU                                    ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- oprirea si pornirea din rampa ............................¦ 7¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- parcarea cu fata, cu spatele sau lateral..................¦ 7¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- întoarcerea pe o strada cu una sau mai multe benzi        ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦de circulatie pe sens ......................................¦ 7¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦- mersul înapoi ............................................¦ 7¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                            +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦12. PRODUCEREA UNUI ACCIDENT DE CIRCULATIE, ORI             ¦  ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦    INTERVENTIA EXAMINATORULUI PENTRU EVITAREA UNUI         +--+--+-+-+-+-+-+-¦
¦    PERICOL IMINENT ........................................¦21¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦                                                                              ¦
¦  *MENTIUNI                                                                   ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
+------------------------------------------------------------
------------------¦
¦    ¦        ¦       POLIGON*          ¦    TRASEU*           ¦               ¦
¦    ¦        +-------------------------+----------------------¦               ¦
¦DATA¦Câte-   ¦Gre-¦Timp¦Gradul, numele,¦Pena- ¦Gradul, numele,¦ CALIFICATIV   ¦
¦    ¦goria   ¦seli¦    ¦prenumele si   ¦lizari¦prenumele si   ¦               ¦
¦    ¦(subca- ¦    ¦    ¦Semnatura      ¦      ¦Semnatura      ¦               ¦
¦    ¦tegoria)¦    ¦    ¦examinatorului ¦      ¦examinatorului ¦               ¦
+----+--------+----+----+---------------+------+---------------+---------------¦
+----+--------+----+----+---------------+------+---------------+---------------¦
+----+--------+----+----+---------------+------+---------------+---------------¦
+----+--------+----+----+---------------+------+---------------+---------------¦
+----+--------+----+----+---------------+------+---------------+---------------¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦                                                                              ¦
¦ *EXAMINAT CU AUTO NR.                                                        ¦
+------------------------------------------------------------------------------+    ANEXA 4
                  Conditii pe care trebuie sa le îndeplineascã
            vehiculele folosite pentru examinarea la proba practica

    Categoria A:
    - accesul progresiv: motocicleta fãrã atas, cu o capacitate cilindrica mai mare de 120 cmc si a carei viteza maxima, prin constructie, este de cel putin 100 km/h.
    - acces direct: motocicleta fãrã atas cu o putere de cel putin 35 kW.

    Subcategoria A1:
    - motocicleta fãrã atas, cu o capacitate cilindrica de cel putin 75 cmc.

    Categoria B:
    - vehicul de categoria B cu 4 roti si care trebuie sa atinga o viteza de cel putin 100 km/h.
    Categoria B + E:
    - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B si dintr-o remorca cu masa maxima autorizata de cel putin 1000 kg, care atinge o viteza de cel putin 100 km/h si care nu intra în categoria B; compartimentul pentru mãrfuri al remorcii trebuie sa fie dintr-o caroserie închisã, cel putin la fel de lata si de inalta ca si vehiculul; caroseria închisã poate fi si putin mai lata decât vehiculul cu conditia ca vizibilitatea spre spate sa fie posibila cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aibã o greutate realã de minimum 800 kg.

    Subcategoria B1:
    - autovehicul cu trei sau patru roti, care poate atinge o viteza de cel putin 60 km/h.

    Categoria C:
    - vehicul din categoria C, a cãrui masa maxima autorizata este de cel putin 12.000 kg, lungimea de cel putin 8 metri, lãtimea de cel putin 2,40 m, care atinge o viteza de cel putin 80 km/h, este echipat cu ABS si cu o cutie de viteze cu cel putin 8 trepte de mers înainte, precum si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform
Regulamentului nr. 3821/85/CE; compartimentul pentru mãrfuri trebuie sa fie dintr-o caroserie închisã, cel putin la fel de larga si de inalta ca si cabina si sa aibã o greutate de minimum 10.000 kg.

    Categoria C + E:
    - vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorca cu lungimea de cel putin 7,5 m; vehiculul articulat sau ansamblul trebuie sa aibã o masa totalã maxima autorizata de cel putin 20.000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o latime de cel putin 2,40 m, sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h, sa fie echipat cu ABS si sa aibã o cutie de viteze cu cel putin 8 trepte de mers înainte si un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform
Regulamentului nr. 3821/85/CE; compartimentul pentru mãrfuri trebuie sa fie o caroserie închisã, cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina; atât vehiculul, cat si ansamblul trebuie sa aibã o greutate de minimum 15.000 kg.

    Subcategoria C1:
    - vehicul din subcategoria C1, a cãrui masa maxima este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m, atinge o viteza de cel putin 80 km/h si este echipat cu ABS si un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform
Regulamentului nr. 3821/85/CE; compartimentul pentru mãrfuri trebuie sa fie o caroserie închisã, cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina.

    Subcategoria C1 + E:
    - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1250 kg; ansamblul trebuie sa aibã o lungime de cel putin 8 m si sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul de mãrfuri al remorcii trebuie sa fie o caroserie închisã, cel putin la fel de lata si de inalta ca si cabina; caroseria închisã poate sa fie si putin mai lata decât autovehiculul cu conditia ca vizibilitatea în spate sa fie posibila prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie sa aibã o greutate de cel putin 800 kg.

    Categoria D:
    - vehicul din categoria D care are o lungime de cel putin 10 m, o latime de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

    Categoria D + E:
    - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1.250 kg, lãtimea de cel putin 2,40 m si care este capabil sa atinga o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru mãrfuri al remorcii trebuie sa fie dintr-o caroserie închisã, cu o latime si o înãltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aibã o greutate de cel putin 800 kg.

    Subcategoria D1:
    - vehicul din subcategoria D1 a carei masa maxima autorizata este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

    Subcategoria D1 + E:
    - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 si dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel putin 1250 kg si care atinge o viteza de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru mãrfuri al remorcii trebuie sa fie alcãtuit dintr-o caroserie închisã, cu o latime si o înãltime de cel putin 2 m; remorca trebuie sa aibã o greutate minima de 800 kg.

    Categoria Tr:
    - tractor pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrãri, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public.


    ANEXA 5
                                     SCHITA
        POLIGONULUI DE EXAMINARE PENTRU CATEGORIA "A" SI SUBCATEGORIA A1
____________
    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt

    Schita Poligonului de examinare pentru categoria "A" si subcategoria "A1", se gãseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 933 din 17 noiembrie 2006, pag. 17. (a se vedea imaginea asociata).


    ANEXA 6
                         CODURILE COMUNITARE ARMONIZATE

    CONDUCÃTORUL AUTO (probleme medicale):

    01. Corectia si/sau protectia vederii
    01.01 Ochelari
    01.02 Lentile de contact
    01.03 Sticla protectoare
    01.04 Lentile opace
    01.05 Acoperitoare pentru ochi
    01.06 Ochelari sau lentile de contact

    02. Proteza auditiva/aparat auditiv
    02.01 Proteza auditiva pentru o ureche
    02.02 Proteza auditiva pentru ambele urechi

    03. Proteza/orteza pentru membre
    03.01 Proteza/orteza pentru unul sau ambele membre superioare
    03.02 Proteza/orteza pentru unul sau ambele membre inferioare

    05. Conducere cu restrictie (indicarea sub-codului obligatoriu, conducere supusã restrictiilor din motive medicale)
    05.01 Restrictie la cãlãtoria pe timpul zilei (de exemplu: o ora dupã rãsãritul soarelui si o ora înainte de apus)
    05.02 Restrictie la cãlãtoria pe o raza de ... km de la locul de resedinta a titularului, sau doar în interiorul unui oras, în perimetrul unei zone/regiuni
    05.03 Conducere fãrã pasageri în habitaclul autovehiculului
    05.04 Restrictie de utilizare în timpul deplasarii a unei viteze mai mica sau egala cu .... km/h
    05.05 Conducere doar atunci când este însotit de un titular de permis de conducere
    05.06 Fãrã remorca
    05.07 Interzicerea conducerii pe autostrada
    05.08 Interzicerea consumului de bãuturi alcoolice

    ADAPTARI ALE VEHICULULUI

    10. Cutie de viteze adaptatã
    10.01 Schimbator de viteze manual
    10.02 Schimbator de viteze automat
    10.03 Schimbator de viteze cu comanda electronica
    10.04 Levier adaptat pentru schimbat viteza
    10.05 Fãrã cutie de transmisie secundarã

    15. Ambreiaj adaptat
    15.01 Pedala de ambreiaj adaptatã
    15.02 Ambreiaj manual
    15.03 Ambreiaj automat
    15.04 Compartimentare în fata pedalei de ambreiaj/ pedala de ambreiaj neutralizata/suprimatã

    20. Mecanisme de franare adaptate
    20.01 Pedala de frana adaptatã
    20.02 Pedala de frana marita
    20.03 Pedala de frana adaptatã pentru piciorul stang
    20.04 Pedala de frana pentru talpa
    20.05 Pedala de frana cu bascula
    20.06 Frana de serviciu actionata cu mana (adaptatã)
    20.07 Folosire maxima a franei de serviciu ranforsata
    20.08 Folosire maxima a franei de siguranta integrata în frana de serviciu
    20.09 Frana de mana (de stationare) adaptatã
    20.10 Frana de mana (de stationare) cu comanda electrica
    20.11 Frana de mana cu comanda actionata de picior (adaptatã)
    20.12 Compartimentare în fata pedalei de frana/pedala de frana neutralizata/suprimatã
    20.13 Frana cu comanda actionata la nivelul genunchiului
    20.14 Frana principala cu comanda electrica

    25. Mecanisme de acceleratie adaptate
    25.01 Pedala de acceleratie adaptatã
    25.02 Pedala de acceleratie pentru talpa
    25.03 Pedala de acceleratie cu bascula

    25.04 Acceleratie manualã
    25.05 Acceleratie actionata la nivelul genunchiului
    25.06 Servo-acceleratie (electronica, pneumatica etc.)
    25.07 Pedala de acceleratie plasata la stanga pedalei de frana
    25.08 Pedala de acceleratie plasata la stanga
    25.09 Compartimentare în fata pedalei de acceleratie/ pedala de acceleratie neutralizata/suprimatã

    30. Mecanisme de franare si de acceleratie combinate, adaptate
    30.01 Pedale paralele
    30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelasi plan
    30.03 Acceleratie si frana cu glisiera
    30.04 Acceleratie si frana cu glisiera cu orteza
    30.05 Pedala de frana si de acceleratie neutralizate/suprimate
    30.06 Podea ridicatã
    30.07 Compartimentare pe o latura a pedalei de frana
    30.08 Compartimentare pentru proteza pe o latura a pedalei de frana
    30.09 Compartimentare în fata pedalelor de acceleratie si de frana
    30.10 Rezematoare pentru calcai/picior
    30.11 Acceleratie si frana cu comanda electrica

    35. Dispozitive de comanda adaptate
    (Faruri, stergator si spalator de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)
    35.01 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fãrã a influenta negativ conducerea
    35.02 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fãrã a da drumul volanului sau unor accesorii (maner sferic, furca etc.)
    35.03 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fãrã a da drumul cu mana stanga volanului sau unor accesorii (maner sferic, furca etc.)
    35.04 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fãrã a da drumul cu mana dreapta volanului/accesoriilor (maner sferic, furca etc.)
    35.05 Dispozitive de comanda care pot fi actionate fãrã a elibera volanul/accesoriile (maner sferic, furca etc.) ori comenzile de acceleratie sau de frana combinate

    40. Directie adaptatã
    40.01 Servodirectie standard
    40.02 Servodirectie ranforsata
    40.03 Servodirectie cu sistem de securitate
    40.04 Coloana de directie alungita
    40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subtire; volan cu diametru redus etc.)
    40.06 Volan cu basculare
    40.07 Volan vertical
    40.08 Volan orizontal
    40.09 Actionare cu piciorul
    40.10 Actionare cu dispozitiv adaptat (mansa etc.)
    40.11 Maner la volan
    40.12 Orteza pentru mana pe volan
    40.13 Orteza de tenodeza

    42. Oglinda(oglinzi) retrovizoare modificatã(e)
    42.01 Oglinda retrovizoare exterioarã stanga sau dreapta
    42.02 Oglinda retrovizoare exterioarã montata pe aripa
    42.03 Oglinda retrovizoare interioarã suplimentarã pentru observarea traficului
    42.04 Oglinda retrovizoare interioarã panoramica
    42.05 Oglinda retrovizoare de unghi mort
    42.06 Oglinda(oglinzi) retrovizoare exterioarã(oare)cu comanda electrica

    43. Scaun pentru sofer modificat
    43.01 Scaun pentru conducãtor cu înãltime adecvatã pentru vizibilitate si distanta normalã fata de volan si pedale
    43.02 Scaun pentru conducãtor adaptat la forma corpului
    43.03 Scaun pentru conducãtor cu sustinere laterala pentru o buna stabilitate
    43.04 Scaun pentru conducãtor cu rezematoare pentru coate
    43.05 Scaun pentru conducãtor cu glisiera alungita
    43.06 Centura de siguranta adaptatã
    43.07 Centura de siguranta de tip jug

    44. Modificãri ale motocicletelor (sub-cod obligatoriu)
    44.01 Frana cu comanda unica
    44.02 Frana de mana (adaptatã) (pentru roata din fata)
    44.03 Frana de picior (adaptatã) (pentru roata din spate)
    44.04 Maneta de acceleratie (adaptatã)
    44.05 Cutie de viteze manualã si ambreiaj manual (adaptate)
    44.06 Oglinda(oglinzi) retrovizoare adaptatã(e)
    44.07 Comenzi(adaptate)(indicatoare de directie, faruri de oprire etc.)
    44.08 Înãltimea scaunului permitand conducatorului sa ajungã cu ambele picioare la pãmânt

    45. Numai motocicleta cu atas

    50. Limitat la un vehicul/numãr de sasiu particular (numãr de identificare al vehiculului, VIN)

    51. Limitat la un vehicul/placa de înmatriculare particular (numãr de înmatriculare al vehiculului, VIN)

    PROBLEME ADMINISTRATIVE

    70. Schimbarea permisului nr. ......., eliberat de ...... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terte, de pilda: 70.0123456789.NL)
    71. Duplicatul permisului nr. ...... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terte, de pilda: 71.987654321HR)
    72. Limitat la vehiculele din categoria A, cu capacitate cilindrica maxima de 125 cmc si o putere maxima de 11 kW(A1)
    73. Limitat la vehiculele din categoria B cu trei sau patru roti si motor (B1)
    74. Limitat la vehiculele din categoria C a cãror masa maxima autorizata nu depãseste 7500 kg (C1)
    75. Limitat la vehiculele din categoria D, care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afarã locului conducatorului (D1)
    76. Limitat la vehiculele din categoria C, a cãror masa maxima autorizata nu depãseste 7.500 kg (C1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depãseste 750 kg, cu conditia ca masa totalã maxima autorizata sa nu depãseascã 12.000 kg, si ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depãseascã masa vehiculului tragator gol (C1 + E)
    77. Limitat la vehiculele din categoria D, care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afarã locului conducatorului (D1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depãseste 750 kg, cu conditia ca: a) masa totalã maxima autorizata sa nu depãseascã 12.000 kg si ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depãseascã masa vehiculului tragator gol si b) remorca sa nu fie folositã pentru transportul de cãlãtori (D1 + E)
    78. Limitat la vehiculele cu schimbator automat de viteze.
    [
Directiva 91/439/CEE, anexa II, pct. 8.1.1 alin. (2)]
    79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc conditiile indicate între paranteze, în contextul aplicãrii art. 10 alin. (1) din
Directiva 91/439/CEE.
    90.01: la stanga
    90.02: la dreapta
    90.03: stanga
    90.04: drept (dreapta)
    90.05: mana
    90.06: picior
    90.07: folosibil
    95. Conducãtor auto care detine certificat de competenta profesionalã (CCP), emis conform
Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2003/59/CE, valabil pana la data de... (de exemplu "95.01.01.2012").
    Codurile nationale încep de la 100.